Pick-up and Drop-off at Casino South Point, Rio, and Gold Coast  
 
 English / Tiếng Việt
 
     
Sáng đi từ Little Sài Gòn: 9:15am
  Tại địa điểm: Trường Xuân Cơm Chay
    13912 Brookhurst Street 
    Garden Grove, CA 92843
    (góc Brookhurst Street & Westminster Ave.)
     
Đến Las Vegas: 1:30pm
  Tại địa điểm: Pho Kinh Do Restaurant
    4300 West Spring Mountain Road 
    Las Vegas, Nevada 89102
    (góc Spring Mountain Road & Arville Street)
     
 
     
Chiều đi từ Las Vegas: 4:45pm
  Tại địa điểm: Pho Kinh Do Restaurant
    4300 West Spring Mountain Road 
    Las Vegas, Nevada 89102
    (góc Spring Mountain Road & Arville Street)
     
Đến Little Sài Gòn: 9:00pm
  Tại địa điểm: Trường Xuân Cơm Chay
    13912 Brookhurst Street 
    Garden Grove, CA 92843
    (góc Brookhurst Street & Westminster Ave.)
     
 
   
  Room Special Discount for Las Vegas Hotels & Casinos
  Có phòng giá đặc biệt cho các khách sạn lớn ở Las Vegas